Featured

Discover Groups

12,372 members

Electronics & Gadgets

Welcome to the Electronics & Gadgets Buy and Sell Manila Group! Here are some reminders that you have to take note of! [Narito ang ilang mga paalala na dapat mong tandaan.] 1. STRICTLY no bidding. [BAWAL ang pagbid.] 2. No networking, or any unrelated products. Posts will be deleted. [Bawal ang networking o anumang hindi nauugnay na mga produkto. Tatanggalin ang mga posts.] 3. Price the item properly. [Ipresyo nang maayos ang produkto.] 4. Post the actual photo. [Mag-post ng aktwal na larawan.] 5. Respect each other's post. Do not promote using other user's posts. [Igalang ang post ng isa't isa. Huwag magpromote gamit ang post ng ibang user.] 5. No multiple posts. [Walang maramihang posts.] 6. Do not post hack modem or pirated softwares. These will be deleted without immediately. [Huwag mag-post ng hack modem o pirated softwares. Tatanggalin ang mga ito agad agad.] 7. Comments and suggestions to improve this group are HIGHLY appreciated. [Ang mga komento at mungkahi upang mapabuti ang grupo na ito ay lubos na pinahahalagahan.] FOR BUYERS TO AVOID SCAM: [PARA SA MGA MAMIMILI UPANG MAIWASANG MALOKO]: 1. Meet ups are highly recommended. [Mas nirerekomenda ang makipagkita.] 2. Test the item. [Subukan ang item.] 3. Ask for warranty. [Humingi ng garantiya.] 4. If in doubt, ask for I.D. [Kung nag-aalinlang, humingi ng I.D.] 1st offense = warning 2nd offense = banned Send the admins a message for concerns or complaints. We can also file reports for scam. God Bless!

Join your school's Group

Buying and selling with schoolmates is convenient, trusty and fun!